Gościnnie

ZWIĄZEK PARTNERSKI Z MARYNARZEM

Autor: 10 czerwca, 2016 9 komentarzy

  Jakie skutki prawne rodzi związek partnerski z marynarzem?

Wstęp

Mimo prób podejmowanych przez parlamentarzystów wśród aktów prawa powszechnego obowiązującego w naszym kraju brak jest ustawy o związkach partnerskich. Akt taki miałby przyczynić się do ujednolicenia sytuacji osób żyjących w tego typu związkach, jako że obowiązujące przepisy nie regulują ich statusu ani nie chronią ich w sposób szczególny. Należy zatem uznać, że co do zasady, osoby pozostające w związku partnerskim traktowane są przez prawo jako osoby względem siebie obce. Oczywistym jest więc, że powoduje to szereg trudności, choć niewątpliwie wybór takiego rozwiązania posiada również pewne zalety.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w chwili obecnej obserwuje się znaczący wzrost liczby związków nieformalnych. Również marynarze niejednokrotnie decydują się na pozostawanie w związku partnerskim, co rodzi wiele skutków prawnych szczególnie z uwagi. na wyjątkowe cechy zatrudnienia marynarskiego.

 

Zalety związku partnerskiego

Najważniejszą zaletą związku partnerskiego w przypadku pozostawania w związku z osobą wykonującą zawód marynarza jest brak odpowiedzialności za zobowiązania partnera. Należy zaznaczyć, iż w niektórych przypadkach może okazać się to korzystne dla obu stron związku. Wskazana zasada chroni marynarzy przed odpowiedzialnością za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z partnerów np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy bowiem zauważyć, że marynarze często nie posiadają szczegółowej kontroli nad dokonywanymi przez swoich partnerów zakupami czy zaciąganymi pożyczkami, szczególnie podczas okresu wykonywania pracy na morzu.

Z drugiej strony partnerka marynarza nie odpowiada za jego zobowiązania np. wynikające ze świadczeń alimentacyjnych, które ciążą na marynarzu lub nieregulowanych zobowiązań podatkowych sprzed lat.

Uwagi wymaga również fakt, iż taki sam efekt można osiągnąć w związku małżeńskim poprzez przyjęcie ustroju rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Wady związku partnerskiego

Jak zostało wskazane powyżej obecnie przepisy obowiązujące nie regulują sytuacji prawnej osób pozostających w związkach partnerskich. Niektóre akty prawne posługują się określeniami takimi jak „osoba bliska”, czy „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”, jednak co do zasady, osoby pozostające w związkach nieformalnych traktowane są jako osoby względem siebie obce. W orzecznictwie sądów powszechnych można znaleźć pewne tezy i argumentacje, które mają na celu uzupełnienie tych braków w regulacjach, niemniej pamiętać należy, iż w polskim systemie prawnym orzeczenia sądów nie są źródłem prawa.

Wobec powyższego należy mieć świadomość jakie problemy prawne mogą wyniknąć z pozostawania w związku partnerskim z marynarzem oraz w jaki sposób trudnościom tym przeciwdziałać.

Kwestie majątkowe

W pierwszej kolejności należy odnieść się kwestii praw majątkowych partnerów. Choć brak odpowiedzialności za zobowiązania partnera został wskazany jako zaleta analizowanego rozwiązania, należy pamiętać, że ta sama okoliczność może tworzyć problemy. W przypadku zatem dokonywania zakupów należy pamiętać, że właścicielem nabytych przedmiotów będzie ta osoba, która faktycznie je zakupiła. Kwestia partycypowania w kosztach nie będzie miała w tym zakresie znaczenia. Wobec powyższego partnerzy powinni zabezpieczać swoje prawa majątkowe: w przypadku kosztowniejszych zakupów warto opłacać je z rachunku bankowego należącego do obojga partnerów, lub pozyskać fakturę VAT, na której wskazani będą oboje partnerzy. O konieczności zabezpieczenia swoich interesów w powyższym zakresie powinni pamiętać szczególnie marynarze udający się do pracy zagranicą na dłuższe wyjazdy. Należy wspomnieć w tym miejscu, że partnerzy, korzystając ze swobody umów, mogą zawrzeć ze sobą umowę, która określać będzie sposób dokonywania zakupów, korzystania ze wspólnych przedmiotów, czy wreszcie rozliczeń między partnerami na wypadek zakończenia związku.

Wobec powyższego należy również zaznaczyć, że w przypadku rozstania partnerów, jeśli nie postanowili oni inaczej w stosownej umowie, wyłącznie te przedmioty, które stanowiły współwłasność będą podlegały podziałowi. Co do pozostałych, które nabyte zostały tylko przez jedną osobę, jednak partnerzy wspólnie czynili na nie nakłady, oraz tych które w świadomości partnerów jawiły się jako wspólne, istnieje możliwość wystąpienia do partnera z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacanie się.

Prawa dzieci

Następnie, przechodząc do kolejnego zagadnienia, należy wskazać, że prawa dzieci są jednakowe niezależnie od tego, czy pochodzą one z małżeństwa, czy też z związku nieformalnego. Należy jednak przypomnieć, iż w przeciwieństwie do małżeństwa, w przypadku związku partnerskiego istnieje obowiązek uznania ojcostwa, o którym mówi ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oznacza to, że partner matki nie korzysta z domniemania ojcostwa. Chcąc uznać dziecko musi oświadczyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka. Co istotne, powyższe musi zostać potwierdzone przez matkę, jednocześnie z oświadczeniem ojca lub w ciągu 3 miesięcy od jego złożenia. W przypadku osób wykonujących pracę marynarza istotną okolicznością jest, że osoby chcące złożyć oświadczenia o których mowa powyżej, w urzędzie stanu cywilnego muszą stawić się osobiście. Ułatwieniem, które może pomóc marynarzom i ich partnerom w wykonaniu powyższego obowiązku, jest natomiast to, że stosowne oświadczenie może zostać złożone także przed narodzinami dziecka bądź, jeśli ojciec dziecka nie przebywa w Polsce, za granicą przed polskim konsulem.

Należy zauważyć, że osoby pozostające w związku partnerskim nie mogą wspólnie adoptować dziecka. Uprawnienie takie posiadają wyłącznie małżonkowie. W związku z powyższym adopcji może dokonać samodzielnie jeden z partnerów.

Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z polskim ustawodawstwem tylko małżonkowie obowiązani są dostarczać drugiemu małżonkowi środków utrzymania po rozwiązaniu małżeństwa. Oznacza to, że w przypadku zakończenia związku nieformalnego, na byłych partnerach nie ciąży obowiązek alimentacyjny względem siebie. Należy zaznaczyć, że w sytuacjach, gdy na którymś z byłych partnerów ciąży moralny obowiązek dostarczania środków utrzymania drugiemu parterowi, nie ma możliwości jego egzekwowania. Należy wobec powyższego wskazać, że sytuacja tego z partnerów, który w trakcie trwania związku nie wykonywał pracy, może być dużo mniej korzystna po zakończeniu związku partnerskiego. Pewnym rozwiązaniem w tym zakresie jest zawarcie stosownej umowy między partnerami, która będzie regulowała te kwestie.  Niemniej jednak należy również pamiętać, iż umowa w takim kształcie może być wypowiedziana przez stronę.

Informacja o stanie zdrowia

Problematycznym dla partnerów może okazać się również dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby w przypadku jej choroby lub pobytu w szpitalu. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa, że „osobą bliską” jest również osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Przepisy ustawy wskazują, że osoby te będą mogły uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta, jeśli zostanie wyrażona przez niego zgoda. Istotnym jest, że prawo do informacji bez upoważnienia można uzyskać wtedy, gdy partner jest nieprzytomny, lub nie można się z nim porozumieć. Mimo istniejącego prawa do uzyskania stosownej informacji, szpitale niejednokrotnie nie chcą jej udzielać, nie mając pewności, czy dana osoba w rzeczywistości jest „osobą bliską” dla pacjenta.

Sprawy bieżące

            W prowadzeniu spraw bieżących partnerka marynarza musi pamiętać o dysponowaniu wszelkiego rodzaju niezbędnymi pełnomocnictwami, a czasami pisemnymi zgodami od marynarza na dokonanie określonych czynności w imieniu marynarza, gdyż w przypadku jakichkolwiek komplikacji działania partnerki marynarza mogą być traktowane jako działania osoby obcej, która nie miała należytego umocowania do podejmowania określonych czynności.

            Wszelkie sprawy załatwiane przez partnerkę marynarza bez pełnomocnictwa, w razie problemów np. śmierci marynarza i braku pozostawienia przez niego testamentu, mogą być poczytywane przez spadkobierców zmarłego jako działanie na jego szkodę lub bezpodstawne wzbogacenie partnerki.

            Jedynie w przypadku małżonków funkcjonuje domniemanie działania w imieniu drugiego współmałżonka w zakresie czynności nieprzekraczających zwykły zarząd, co oczywiście nie powoduje, iż żona marynarza może działać w każdym przypadku bez pełnomocnictwa.

Dziedziczenie

Kolejną istotną kwestią jest dziedziczenie partnerów. Należy zaznaczyć, że polskie prawo spadkowe nie wymienia „osoby bliskiej”, czy też „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu” w gronie osób dziedziczących z mocy ustawy. Chcąc zabezpieczyć partnera na wypadek śmierci należy zatem sporządzić testament i powołać partnera do dziedziczenia (w całości lub w części). Należy przy tym pamiętać, że chcąc przekazać partnerowi konkretny składnik majątku (np. nieruchomość) należy dołączyć do testamentu zapis windykacyjny. Należy pamiętać, że zapis windykacyjny można dołączyć wyłącznie do testamentu notarialnego.

Kwestie podatkowe

Odnosząc się do kwestii dziedziczenia należy również pamiętać, że Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, statuując grupy podatkowe nie wymienia wprost w żadnej z nich osób bliskich lub pozostających we wspólnym pożyciu. Wobec powyższego partnerów należy zaliczyć do III grupy podatkowej – „inni nabywcy”, co w praktyce oznacza, że ustawa ta traktuje ich jak osoby obce. Należy zatem pamiętać, że poza kwotą wolną od podatku (wynoszącą dla III grupy podatkowej 4902 zł), osoba taka obowiązana będzie zapłacić podatek od spadków i darowizn.

Tożsame zasady znajdują zastosowanie do opodatkowania darowizn pomiędzy partnerami, gdyż z perspektywy prawa podatkowego partnerzy traktowani są jako „inni nabywcy”.

Warto również podkreślić, iż w przypadku obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce, tylko współmałżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którzy mają wspólnotę majątkowe małżeńską mają prawo do wspólnego rozliczenia, co w niektórych przypadkach może okazać się bardzo korzystne dla rodziny marynarskiej.

Podsumowanie

Diem

Należy stwierdzić, że związek partnerski ma pewne zalety, ale biorąc pod uwagę powyższe rozważania ma niestety więcej wad, a z pewnością rodzi więcej ryzyk prawnych dla partnerów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że każda sytuacja marynarza i jego partnerki jest bardzo zindywidualizowana, dlatego też niektóre wady związku partnerskiego mogą być niewspółmierne do korzyści wynikających np. z uniknięcia odpowiedzialności za długi drugiego partnera.

Niezależnie od powyższego decyzja o zawarciu związku nieformalnego zamiast małżeństwa powinna stanowić przemyślaną decyzję obu zainteresowanych osób. Istotną kwestią jest rodzaj pracy wykonywanej przez partnerów, szczególnie jeśli jeden z nich zatrudniony jest jako marynarz. Dopiero po dokonaniu szczegółowego rozważenia wszelkich okoliczności danej sytuacji można stwierdzić, czy warto podjąć decyzję o życiu w związku nieformalnym (partnerskim) czy też zawrzeć małżeńskim. Uwagi wymaga fakt, iż z mocy prawa związek małżeński daje dużo więcej ochrony prawnej małżonkom niż nieformalny związek partnerom w nim pozostającym.

Autorzy

radca prawny Mateusz Romowicz

img-6

asystentka Anna Niewiadomy

 MAR_0674-20

     LC-MR_pl_560x100px

Podobał Ci się post?

Komentarze (9)

 • Drogie Panie… niektóre widocznie zbyt drogie, wyraźnie napisał, że z upływem czasu. Wygląda więc na to, że na początku była inna. Czyli jednak wrodzone pasożytnictwo wylazło i hipokryzja feminizmu i równouprawnienia! Wszystkie jesteście takie same…

 • Pomimo wszystko uważam że dla Marynarza jednak najlepsza forma związku to właśnie związek nieformalny…..bez zobowiązań bez bycia razem ,,na siłę,, bo ślub ,kredyt itp.
  Sam 10 lat temu popełniłem ten błąd żeniąc się z kobietą dla której wraz z biegiem czasu i rejsów stałem się bankomatem,głównym sponsorek głupich pomysłów ,po powrocie z rejsu sprzątaczką,kucharką,i głównym pracownikiem remontowo-budowlanym Jej chorych pomysłów…..chłopaki uwolniłem się od Niej i jestem szczęśliwym człowiekiem i wiem że już nigdy nie będę się bawił w małżeństwo,wolny związek bardzo chętnie bo jak się coś nie będzie podobać kolejnej kobiecie to ładnie powiem Pa Pa i nie będę musiał dzielić się moją krwawicą tak ciężko zarobioną i okupioną tęsknotą pracą na morzu

  • Współczuję i liczę, że teraz będziesz mógł żyć dla siebie albo dla osoby która doceni Twój trud a nie będzie czekać na Twoją pensję. Ciężko znaleźć kobietę pracowitą i obowiązkową jak już się trafi to skarb. Ale gdy woli się mieć spokój to tego kwiatu jest pół światu!

  • Bankomat- bo pewnie nie wiesz ile tak naprawde codzienne zycie kosztuje, sprzatanie-pewnie marzyla,zeby ktos js wyreczyl w rutynowych obowiazkach domowych,gotowanie-pewnie chciala bys ugotowal cos dla niej,prace rem-budowlane-czekala na meska reke… gratuluje,ale zonie ze nie traci czasu na ciebie egoisto!

 • Czy moglibyśmy to przedrukować na mediumpub;iczne.pl?
  Rafał Betlejewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *