Prawne

Z JAKICH ULG PODATKOWYCH MOŻE SKORZYSTAĆ RODZINA MARYNARZA?

Autor: 11 kwietnia, 2018 6 komentarzy

Wstęp

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku ze zbliżającym się terminem do złożenia zeznań podatkowych niniejszy artykuł pragnę poświęcić ulgom jakie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2017. Warto zapoznać się z treścią artykułu aby poznać swoje prawa i móc skorzystać z ulg jakie przewidział  ustawodawca.

           

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna)

Jedną z najpopularniejszych ulg z których korzystają Polacy składając zeznania roczne jest ulga na dziecko inaczej zwana ulgą prorodzinną. Odnosząc się do możliwości skorzystania z  tej ulgi  należy wskazać, iż ulga prorodzinna na jedno dziecko w skali miesięcznej wynosi 92,67 zł w skali roku kwota wynosi  1112,04 zł. W przypadku dwojga dzieci ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Natomiast ulga na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie oraz 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka. Limit dochodu w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim wynosi  112.000 zł – sumuje się dochody małżonków. Limity obowiązuje gdy zainteresowani mają jedno dziecko. W  sytuacji gdy dzieci jest 2 lub więcej ten limit nie obowiązuje.

Warto zaznaczyć, iż zdaniem organów podatkowych w limicie dochodów rodzica liczą się także dochody zagraniczne, które w Polsce są z podatku zwolnione. Przykładem może być poniższa interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.05.2014 r. nr IBPBII/1/415-146/14/BD w której organ uznał, iż „(…) zauważyć należy, że dochody uzyskane za granicą podlegają rozliczeniu w Polsce, według tzw. metody wyłączenia z progresją (…) wraz z dochodami polskimi – zatem należy je uwzględnić do ustalenia wysokości limitu dochodów podatnika, który chce skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt (…) że zagraniczny dochód uzyskany przez Wnioskodawcę zgodnie z metodą wyłączenia z progresją jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, gdyż i tak zastosowanie do niego mają zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, Wnioskodawca ze względu na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 łącznego limitu dochodu przysługującego na jedno dziecko nie będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej.(…)”. Powyższe oznacza, że dochody zagraniczne małżonka pracującego za granicą mimo tego, że nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, także będą brane pod uwagę przy ustalaniu limitu dochodu uprawniającego do skorzystania  ulgi prorodzinnej.              

Ulga rehabilitacyjna

zahid-hasan-joy-511418-unsplash

Kolejną z przedstawionych ulg jest ulga rehabilitacyjna. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony na podstawie stosownych przepisów ww. ustawy, po odliczeniu między innymi wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie natomiast z przepisem ust. 7a pkt 14 jednym z rodzajów takich wydatków jest używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

 

Ulga na leki

Kolejną z ulg z jakiej mogą korzystać niepełnosprawni podatnicy lub opiekunowie osób niepełnosprawnych jest ulga na leki. Z ulgi mogą skorzystać opiekunowie lub osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 9120 zł. Należy także wskazać, iż ulgi mogą skorzystać podatnicy, u których kwota miesięcznych wydatków poniesionych na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł, a odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę.

 

Ulga na Internet

shaah-shahidh-557310-unsplashdanielle-macinnes-49772-unsplash

Warto także wskazać o możliwości skorzystania z ulgi na Internet należy wskazać, iż korzystać z niej można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. Ulgę na Internet może odliczyć osoba, która ponosi wydatki na Internet (jej imię i nazwisko widnieje na dowodach wpłaty) oraz na którą Internet jest zapisany (widnieje na dokumencie zakupu Internetu). Należy wskazać iż, możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł w skali roku podatkowego. Warto zaznaczyć, iż ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesio­nych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i ob­sługę techniczną sieci Internet. Jeżeli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

 

Ulga z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego           

Kolejna z przedstawionych ulg jest ulga z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenie Emerytalnego. Ulga polega na umożliwieniu odliczenia składek wpłacanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego od rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Konkretnie polega to na odliczeniu od podstawy opodatkowania wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w danym roku kalendarzowym.

 

Ulga z tytułu składek na ZUS

Należy także wyróżnić ulgę związaną z odliczeniem od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaznaczyć jednak należy, iż ulga ta dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Odliczeniu podlega cześć składki zdrowotnej a dokładnie 7,75 % podstawy jej wymiaru. W tym miejscu należy wskazać, iż składka zdrowotna w  chwili obecnej wynosi 9 % wymiaru składki. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowali swoje dochody na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warto także wskazać, iż składek nie odlicza się w całości, a co miesiąc lub kwartał, obniża o ich wysokość zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast sumę składek podlegających odliczeniu wykazuję się w deklaracji rocznej.

 

Ulga z tytułu darowizny na kościół lub organizacje społeczne

Ustawodawca umożliwił także skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu darowizny na kościół lub organizacje społeczne. W tym przypadku obliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu. Co więcej 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się wszystkie darowizny z danego roku podatkowego. 

           

Ulga dla honorowych dawców krwi

 

W tym miejscu warto także wskazać ulgę podatkową dla honorowych dawców krwi.
Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, który wynosi 130zł. Należy wskazać, iż odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym.

Ulga abolicyjna

 lm-banerek-obsluga

W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio (art. 27 ust. 9a ww. ustawy).

 

Ulga abolicyjna znajduje zastosowanie do wszystkich państw objętych metodą proporcjonalnego zaliczenia np. Norwegia, Singapur, Katar, Australia, z wyjątkiem jednak państw określanych jako tzw. raje  podatkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

lm

Przesłanki umożliwiające wspólne rozliczanie wraz z małżonkiem

 

Warto także wskazać przesłanki umożliwiające małżonkom złożenie wspólnego zeznania podatkowego. Pierwsza z przesłanek umożliwiająca małżonkom wspólne rozliczenie jest pozostanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Nie mogą skorzystać z ulgi małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie danego roku podatkowego.  Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólnie deklarację podatkowa muszą przez cały rok podatkowy posiadać wspólność majątkową. W związku tym małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozdzielczość majątkową nie posiadają takiej możliwości. Warto także wskazać, iż z wspólnego rozliczania mogą skorzystać jedynie małżonkowie rozliczający swoje dochody na zasadach ogólnych którzy nie korzystają z innych form podatkowania.

Na zakończenie warto wskazać, iż złożenie wspólnego zaznania podatkowego jest najbardziej korzystne w sytuacji, gdy jedno z małżonków ma wysokie dochody, a drugie z kolei zarabia niewiele lub nie posiada żadnych dochodów. Dzięki zsumowaniu zarobków obu małżonków i podzieleniu ich na pół, małżonek, który posiada wyższe zarobki może obniżyć stawkę podatku z 32 % do 18 %. Równocześnie małżonek uzyskujący niewielki dochód ma prawo do skorzystania z ulg oraz rozliczenia kwoty wolnej od podatku.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Współautorka  Katarzyna Tyszko.

mr-2017

Więcej informacji :  kancelaria-gdynia.eu ,  www.prawo-korporacyjne.pl

Podobał Ci się post?

Komentarze (6)

  • Kasiu a wiesz może, czy jeśli marynarz pływa w firmie Norweskiej i korzysta z ulgi abolicyjnej (nie jest to metoda wyłączenia z progresją) może korzystać z wyżej wymienionych ulg, chociażby na dziecko? Może jedynie w przypadku wspólnego rozliczania? Ale czy można mówić o zwrocie tego podatku, jeśli mąż fizycznie podatku nie odprowadzał (Norweskie prawo wewnętrzne?) nie jest to w artykule wyjaśnione 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *