Porady prawne i finansowe

Czy marynarz może zarabiać na lądzie ?

Autor: 10 grudnia, 2018 Zostaw komentarz

Dochody marynarza w Polsce, a praca na morzu, zagranicą

To pytanie chciałam zadać radcy prawnemu juz dawno. Bo tyle ile morskich opowieści w tym temacie powstało to głowa mała. Zapraszam do lektury, i jak zawsze dziękuję kancelarii za pomoc.

 

 

Wstęp

W świetle nadchodzących zmian w zakresie opodatkowania dochodów marynarzy w Polsce należy wskazać możliwe sytuacje, w których marynarz może bądź nie może uzyskiwać dochodu w Polsce w kontekście ewentualnych dodatkowych komplikacji podatkowych.

Co więcej, kwestia opodatkowania dochodu zagranicznego w Polsce lub uwzględnienia w rozliczeniu rocznym dochodu zagranicznego uzależniona jest od formy opodatkowania dochodu polskiego.

Poniżej opiszemy różne sytuacje, w których marynarz uzyska równoległy dochód w Polsce do dochodów zagranicznych.

 

Najem

Uzyskiwanie przychodu z najmu powoduje powstanie obowiązku opodatkowania tego dochodu w Polsce.

Jednakże to czy marynarz będzie zobowiązany do ujawnienia dochodów z pracy na statku uzależnione jest od wyboru formy opodatkowania najmu w Polsce, a mianowicie:

  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych;
  2. Opodatkowanie w formie ryczałtu.

W przypadku wyboru formy opodatkowania dochodu ryczałtem marynarz nie jest zobowiązany do wykazania dochodu ze statku w zeznaniu podatkowym za dany rok.

Jednakże, jeżeli marynarz nie wybierze tej formy opodatkowania to dochód z najmu będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej. W tym przypadku marynarz jest zobowiązany do wykazania dochodów ze statku w zeznaniu podatkowym za dany rok.

Jeżeli mieszkanie jest współwłasnością małżonków przychód z najmu może czerpać jedynie małżonka.

Wybór korzystnego opodatkowania dochodu z najmu wymaga złożenia odpowiednich oświadczeń w przepisanych prawem terminach w związku z czym zanim marynarz zgłosi do urzędu chęć opodatkowania dochodu z najmu rekomenduje się skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, celem zabezpieczenia jego interesu prawnego w Polsce.

Działalność gospodarcza

Marynarz może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą. To, czy marynarz będzie zmuszony wykazać dochody z pracy na statku uzależnione jest, tak jak w przypadku najmu, od formy opodatkowania dochodu z działalności.

Jeżeli marynarz opodatkuje dochód z działalności wg zasad ogólnych tj. skali podatkowej to zawsze będzie musiał ujawnić dochody z pracy na statku.

Natomiast, jeżeli marynarz wybierze ryczałt albo opodatkowanie dochodu w formie liniowej nie będzie zobowiązany do wykazania dochodu z pracy na statku przy równoczesnym uzyskiwaniu dochodu z działalności gospodarczej.

Zarówno w przypadku uzyskiwania dochodu z najmu jak i dochodu z działalności gospodarczej marynarz ma wpływ na swoją sytuację podatkową, tzn. może wybrać taką formę opodatkowania dochodów polskich która spowoduje brak konieczności ujawniania dochodów zagranicznych w Polsce.

 

W tym miejscu należy również wskazać na sytuacje, których zaistnienie z mocy prawa nie powoduje powstania obowiązku wykazania dochodu z pracy na statku, a są nimi np.:

 

Uzyskanie dochodu z giełdy

Sprzedaż papierów wartościowych bez względu na fakt czy podatnik osiągnął zysk czy stratę podlega wykazaniu na odpowiednim zeznaniu podatkowym. Jednakże, fakt wykazania zysku w zeznaniu podatkowym nie powoduje konieczności wykazania dochodów zagranicznych z uwagi na ryczałtowe opodatkowanie zysku.

 

Sprzedaż ruchomości i nieruchomości

Sprzedaż zarówno ruchomości (tj. np. samochód) jak i nieruchomości (tj. np. dom, działka) nie powoduje konieczności opodatkowania tego dochodu pod warunkiem upływu terminów, które zostały wskazane w ustawie. Po upływie 6 miesięcy od zakupu (w przypadku ruchomości) i 5 lat od zakupu nieruchomości (licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpił zakup) przychód z tytułu ich sprzedaży jest wolny od podatku.

 

Spadek / darowizna

Otrzymanie spadku bądź darowizny od osoby zaliczanej do zerowej grupy podatkowej np. rodzice, rodzeństwo, dzieci nie powoduje obowiązku wykazania tego dochodu w zeznaniu podatkowym. Jednakże wymaga od spadkobiercy/obdarowanego spełnienia szeregu obowiązków pozwalających na brak obowiązku opodatkowania tego dochodu w Polsce i jednocześnie braku obowiązku wykazania dochodu ze statku w Polsce. Jeżeli warunki wskazane w ustawie nie zostaną spełnione marynarz będzie zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce.

 

Dotacje z UE

Wolne od podatku w Polsce są dotacje z Unii Europejskiej. Obecnie pojawiają się projekty dofinansowań kursów dla marynarzy. Marynarz nie będzie miał obowiązku wykazania kwoty takiego dofinansowania pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w ustawie i będące podstawą do zwolnienia tego dochodu z opodatkowania.

Jednakże, dofinansowania z urzędu gminy np. na panele słoneczne i wymianę pieca podlegają już opodatkowaniu wg. Zasad ogólnych co powoduje konieczność uwzględnienia w rozliczeniu dochodu z pracy na statku.

 

Jednakże są takie sytuacje, w których marynarz nie ma wpływu na formę opodatkowania swojego dochodu, a jego uzyskanie w Polsce powoduje konieczność ujawnienia dochodów z pracy na statku, a są nimi między innymi:

 

Emerytura

Emerytura jaką uzyskuje marynarz w Polsce jest opodatkowana na zasadach ogólnych, co oznacza konieczność ujawnienia dochodów z pracy na statku w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Organ rentowy w imieniu podatnika odciąga należne zaliczki na podatek dochodowy oraz opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu od podatku. W takiej konfiguracji, podatek należny do zapłaty w Polsce może okazać się relatywnie niewielki, niemniej jednak marynarz musi ujawnić swoje dochody zagraniczne w Polsce.

 

Umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło

Analogiczna sytuacja jak w przypadku emerytury ma miejsce w przypadku uzyskiwania dochodu z wykonywania pracy na terytorium Polski, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę / umowa cywilnoprawna). Każdy z ww. dochodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co wiąże się z koniecznością opodatkowania dochodu z pracy na statku w Polsce.

 

Kara umowna

W przypadku otrzymania kary umownej np. od dewelopera za opóźnienie w wydaniu lokalu czy od np. podwykonawcy za nienależycie wykonaną umowę należy pamiętać, że powstanie konieczność wykazania tego dochodu w zeznaniu podatkowym za dany rok. Co więcej, ten dochód także podlega opodatkowaniu wg. zasad ogólnych co wiąże się z koniecznością ujawnienie dochodu z pracy na statku w Polsce.

 

 

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NA STATKU, A DOCHODY W POLSCE

 

W świetle zmian przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania (Konwencja MLI) należy bezwzględnie sprawdzić, czy zmianie nie ulegają postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mających zastosowanie do dochodów uzyskanych z pracy na statku. Istnieje bowiem ryzyko, iż bezpieczne podatkowo miejsce faktycznego zarządu statku od stycznia 2019 roku stanie się niekorzystne podatkowo, co wiązać się będzie z koniecznością ujawnienia dochodów w US nawet w przypadku braku dochodów w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż marynarze bez konsekwencji w postacie opodatkowania dochodów z pracy na statku mogą uzyskiwać równolegle dochody w Polsce. Jednakże w przypadku sytuacji, które powodują opodatkowanie dochodów polskich wg zasad ogólnych marynarz jest zobowiązany do wykazania dochodów z pracy na statku w Polsce.

Oznacza to, iż przed uzyskaniem dochodów w Polsce konieczne jest zweryfikowanie sytuacji prawno-podatkowej marynarza, co pozwoli wybrać mu najkorzystniejszą formę opodatkowania dochodów polskich.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Radca prawny Ewelina Zgódka.

Więcej informacji na stronie prawo-korporacyjne.plkancelaria-gdynia.eu

Znajdź nas na facebook

 

 

Podobał Ci się post?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *