MENU

Porady prawne i finansowe
Kategoria

office-620822_1920

5290

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻONY MARYNARZA ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE MĘŻA.

Kobieta, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Luty 11, 2018

 

 

 

W środowisku rodzin marynarskich bardzo często pojawiają się wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności żony marynarza za ewentualne „długi podatkowe” męża, dlatego też w poniższym artykule przedstawimy ten problem z tej właśnie perspektywy. Należy jednak pamiętać, iż na takich samych zasadach będzie odpowiadał marynarz w sytuacji, gdy jego żona wygeneruje zobowiązania podatkowe np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Na czym polega solidarna odpowiedzialność za zobowiązania?

Przystępując do omawiania tematyki będącej przedmiotem niniejszego artykułu, warto na samym początku odnieść się do pojęcia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania w ogóle.

Przepisy regulujące zobowiązania solidarne znajdują się w dziale I tytułu II księgi III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 459). Istota solidarność dłużników wynikająca ze ww. ustawy polega na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Solidarność zobowiązania dłużników oznacza zatem stan, w którym wierzyciel może dochodzić całej należności od każdego z dłużników, aż do całkowitego jej zaspokojenia. Dłużnicy natomiast nie mogą bronić się zarzutem, że zapłacili już swoją część, a pozostałej części wierzyciel powinien dochodzić od pozostałych dłużników. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niektórych współdłużników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Podkreślenia wymaga, że solidarność nie oznacza odpowiedzialności dłużników w częściach równych i nie można jej domniemywać bez podstawy prawnej, tj. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to z treści ustawy lub z czynności prawnej (przez ustawę należy rozumieć nie tylko ww. Kodeks cywilny, ale także inne przepisy, niezależnie od tego, czy zawarte są w aktach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego czy finansowego). (więcej…)

Czytaj dalej

container-2531812_1920

1212

Podatki marynarskie: PIT (ulga abolicyjna) i ograniczenie poboru zaliczek w 2018 roku

Porady prawne i finansowe

Styczeń 3, 2018

Na samym początku trzeba podkreślić, iż żadne przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej lub ograniczenia poboru zaliczek nie uległy zmianie w 2018 roku, tak więc w dalszym ciągu marynarze oraz osoby pracujące poza granicami Polski, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi, powinni zweryfikować swoją sytuację podatkową pod kątem powstania po ich stronie obowiązku podatkowego w Polsce, obowiązku opłacania zaliczek na poczet PIT lub możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w roku 2018. (więcej…)

Czytaj dalej

25383360_1750334308351876_223351541_o

1623

W JAKICH SYTUACJACH MARYNARZ MUSI SIĘ ROZLICZAĆ W POLSCE ?

Magazyn, Na poważnie, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Grudzień 13, 2017

Z uwagi na zbliżający się okres rozliczeń podatkowych i liczne zmiany w przepisach, w poniższym artykule opisujemy sytuacje, w których marynarz będący polskim rezydentem podatkowym, który uzyskuje dochody z pracy na rzecz zagranicznych armatorów będzie zobligowany do złożenia zeznania rocznego w Polsce. Kancelaria świadczy, między innymi, usługi w zakresie rozliczania polskich marynarzy w Polsce wraz z reprezentacją przed Urzędem Skarbowym.

Regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Marynarz musi rozliczyć swoje dochody w przypadku, w którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to przewiduje. Taka sytuacja ma miejsce, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem wskazuje na wyłączne opodatkowanie dochodów marynarza w Polsce albo wprowadza metodę proporcjonalnego odliczenia jako metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują wyłączne opodatkowanie osiągniętych dochodów na terytorium Polski przez wzgląd na miejsce zamieszkania marynarza np. umowa z Holandią, z Chile, umowa z Kanadą od 2014 roku. W takiej sytuacji marynarz z polską rezydencją podatkową podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej. (więcej…)

Czytaj dalej

sunset-2646220_1920

597

KONWENCJA MLI, A IRLANDIA, NORWEGIA, JAPONIA, HISZPANIA, CYPR.

Gościnnie, Magazyn, Mężczyzna, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Listopad 7, 2017

lm-banerek-obsluga

 


IRLANDIA


Na samym wstępie należy zaznaczyć, iż Konwencja MLI nie zmieni sytuacji Polaków mieszkających zagranicą (zagraniczne rezydencje podatkowe) jeżeli chodzi o rozliczenia z Polską, ale może w niektórych przypadkach zmienić sytuację „rozliczeniową” Polaków, którzy zamieszkują w Polsce (polska rezydencja podatkowa) uzyskując zarazem dochody zagraniczne. Jednym z minusów zmian wprowadzonych ww. Konwencją będzie obowiązek rozliczania w Polsce przez marynarza z polską rezydencją podatkową niektórych dochodów zagranicznych, gdy dotychczas takowego obowiązku nie było m.in. z tytułu pracy na rzecz armatorów z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii,  w Nowej  Zelandii, w Irlandii, w Grecji etc. Trzeba pamiętać, iż obecnie obowiązująca w polskich przepisach ulga abolicyjna zeruje podatkowo dochody zagraniczne, do których znajduje zastosowanie (brak zapłat podatku w Polsce), ale tylko w przypadku, gdy polski rezydent nie uzyska w roku podatkowym dodatkowych dochodów objętych metodą wyłączenia z progresją. W takim przypadku może pojawić się niewielki podatek do zapłaty w Polsce.

W czerwcu 2017 roku 68 Państw podpisało Konwencję MLI, która w bardzo dużym stopniu wpłynie na sytuację podatkową wielu polskich marynarzy, w poniższej publikacji przedstawimy jak ww. Konwencja wpłynie na status podatkowych polskich marynarzy pracujących na rzecz irlandzkich armatorów.

Sygnatariusze Konwencji MLI mogli wybrać, które z już obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których są stroną, zmodyfikować oraz w jaki sposób zostanie to dokonane. Państwa sygnatariusze, przy zmianie metody unikania podwójnego opodatkowania dokonywały wyboru opcji A, B oraz C. Opcja C zakłada wprowadzenie metody proporcjonalnego odliczenia w każdej umowie, w której dotychczas stosowano metodę wyłączenia z progresją.

Polska zgłosiła do zmiany 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdzie jako zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania wskazała na opcję C. (więcej…)

Czytaj dalej

yuriy-rzhemovskiy-249285

850

JAK KONWENCJA MLI WPŁYNIE NA SYTUACJĘ PODATKOWĄ MARYNARZY PRACUJĄCYCH NA RZECZ ARMATORÓW Z: GRECJI, WIELKIEJ BRYTANII, NOWEJ ZELANDII.

Gościnnie, Magazyn, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Listopad 5, 2017

W tej odsłonie mowa o 3 Państwach : Grecja, Nowa Zelandia, Wielka Brytania. 


GRECJA


 

Jak wskazywaliśmy we wcześniejszych publikacjach dnia 7 czerwca 2017 roku, 68 państw złożyło podpisy pod Konwencją MLI, której regulacje wpłyną również na status podatkowych polskich marynarzy pracujących na rzecz greckich armatorów.

Sygnatariusze Konwencji MLI mogli wybrać, które z już obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których są stroną, zmodyfikować oraz w jaki sposób zostanie to dokonane. Państwa sygnatariusze, przy zmianie metody unikania podwójnego opodatkowania dokonywały wyboru opcji A, B oraz C. Opcja C zakłada wprowadzenie metody proporcjonalnego odliczenia w każdej umowie, w której dotychczas stosowano metodę wyłączenia z progresją.

Zaproponowanie przez jedno Państwo zmiany metody na opcję C nie przesądza o automatycznym wprowadzeniu tej metody. W skrócie – jeżeli drugie państwo-strona danej umowy nie zgłosi zastrzeżeń ani powiadomień z art. 5 MLI albo drugie państwo-strona zastosuje tzw. „milczące przyjęcie” to opcja wybrana przez pierwsze państwo ma zastosowanie.

Obecnie żadne państwo nie dokonało ratyfikacji Konwencji, w związku z czym nie można określić dokładnego terminu wejścia w życie i obowiązywania poszczególnych przepisów. 

Grecja – proporcjonalne zaliczenie?

Jednym z kluczowych państw, gdzie przewiduje się zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania jest Grecja – wprowadzenie tej metody ma nastąpić w oparciu o „milczące przyjęcie” Grecji. Państwo to nie zgłosiło zastrzeżeń do propozycji Polski w ww. zakresie.

W oparciu o treść normatywną art. 15 ust 3 Konwencji zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Atenach dnia 20 listopada 1987 r., „wynagrodzenie z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku lub samolotu używanego w komunikacji międzynarodowej, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym zyski pochodzące z eksploatacji statków i samolotów są opodatkowane zgodnie z postanowieniami art. 8 niniejszej umowy”.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. umowy, postanowienia niniejszej umowy nie naruszają postanowień Umowy zawartej pomiędzy Rządem Polski a Rządem Grecji w sprawie zwolnienia od opodatkowania przychodów pochodzących z eksploatacji statków i samolotów w komunikacji międzynarodowej, podpisanej w Atenach dnia 21 stycznia 1964 r. (więcej…)

Czytaj dalej

ocean-1283641_1920

1132

REWOLUCJA W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA — Konwencja MLI podpisana przez Polskę.

Gościnnie, Magazyn, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Listopad 5, 2017

Na blogu możecie zaglądać do działu PORADY PRAWNE I FINANSOWE. Znajdziecie tu merytoryczne teksty dotyczące naszej sytuacji podatkowej czy finansowej. Z kancelarią Legal Marine współpracuję od samego początku. I cieszę się, że blog może być kolejnym źródłem zdobywania tej konkretnej wiedzy przez marynarzy i ich rodziny. O tym czy szykuje się Rewolucja w podatkach, usłyszycie też na Spotkaniu Dla Kobiet Marynarzy 8, gdzie jednym z prelegentów będzie radca prawny Mateusz Romowicz. Pod tym artykułem znajdziecie też linki do tekstów, gdzie temat ten omówiony jest w odniesieniu do konkretnych Państw, takich jak: Nowa Zelandia, Irlandia, Grecja, Wielka Brytania i inne…

lm

W dniu 7 czerwca 2017 r., grupa 68 państw (w tym Polska) zdecydowała się na złożenie podpisu pod niemającym dotąd precedensu aktem prawa międzynarodowego — Konwencją wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzoną w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (dalej: „Konwencja”, „MLI”). Jak przyjmuje się na dzień dzisiejszy, wejście w życie przedmiotowego instrumentu prawnego spowoduje automatyczną zmianę około 2 tys. umów dwustronnych o unikaniu podwójnego opodatkowania, w związku z czym niewątpliwie będzie miał on niezwykle istotny wpływ na kształt systemu międzynarodowego prawa podatkowego. Konwencja została sporządzona na skutek kilkuletnich prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz grupy państw G20. Przewiduje się, iż przedmiotowe zmiany wejdą w życie w 2018 r.

Cel oraz zakres zastosowania MLI (więcej…)

Czytaj dalej

dsc_0262ver2-1024x684

3360

MARYNARSKIE SPRAWY 2. Czyli zadaj pytanie ekspertom – DORADCY BANKOWI DB. KONKURS

Magazyn, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Wrzesień 11, 2017

W instytucjach państwowych czy finansowych, wszystko można załatwić, dostać bez problemu. Jednak gdy przychodzi co do rubryki zwód (partnera) wpisujemy  – marynarz, i tu mogą zacząć się schody.

I dalej,  gdy jakaś sprawa finansowa, kredytowa itp. trwa a marynarz jest w morzu. To w większości przypadków, partnerka załatwia w imieniu obojga całe przedsięwzięcie finansowe.

Pytania, które zadajemy( a są związane często z  nasza konkretną sytuacją morsko-rodzinną ) pozostają bez odpowiedzi albo nie ma na nie jeszcze procedury. To są bardzo skomplikowane sprawy i poważne decyzje.

Dlatego w ciągu najbliższego miesiąca  w komentarzach pod tym postem, możecie zadać każde pytanie, które związane jest z bankiem, pełnomocnictwami, kontami, uprawnieniami dostępu, kontami walutowymi, finansami, sprawami proceduralnymi w instytucjach finansowych itp. Nie musicie iść do doradcy. Wystarczy, że zadacie pytanie w komentarzu, a nasi doradcy z DB będą na bieżąco na nie odpowiadać. A ja  ja będę umieszczać odpowiedzi  w tym poście.

Nasi doradcy to oczywiście

 Mirosław Król, Mobilny Doradca ds. Produktów Finansowych Deutsche Bank Polska S.A

tel. 600117869 email: miroslaw.krol@db.com

                Mariusz Stemporowski, Mobilny Doradca ds. Produktów Finansowych Deutsche Bank Polska S.A

tel. 661677277 email: mariusz.stemporowski@db.com

Kliknij Tutaj!!!

dsc_0262ver2

 

Zaprzyjaźnieni z nami od jakiegoś czasu, świetnie działający na terenie całej Polski, i przede wszystkim znający bardzo dobrze temat marynarzy i ich rodzin.UWAGA, DODATKOWA ATRAKCJA.

EDIT  – Przedłużamy zabawę do końca października 

Postanowiliśmy, że na koniec akcji tj. 10 października, wybierzemy najbardziej zaskakujące dla nas i ciekawe pytanie. Nagrodzimy je upominkami od DB, oraz wybranym kubkiem z działu MARYNARSKA RODZINKA ( edycja limitowana dla mojego bloga).

Każde pytanie uzyska odwiedź.

Odpowiedzi będą pojawiały się raz na 5-7 dni, w zależności od dyspozycji naszych doradców.

Zawsze staram się znaleźć w rożnych branżach ludzi, którzy faktycznie będą wiedzieć o co nam chodzi i będą znali się na specyfice pracy na morzu, problemach Prawno – Finansowych związanych z naszą rozłąką itp. Dlatego ciesze się , że trafiłam na tych właśnie przedstawicieli, bo takich osób naprawdę mało.


DO BOJU, PISZCIE PYTANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I ZGARNIJCIE NAGRODĘ.

 

(więcej…)

Czytaj dalej

freighter-2432936_1920

13470

JAK PSEUDOAGENCJE OSZUKUJĄ MARYNARZY I ICH RODZINY?

Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Wrzesień 4, 2017

Artykuł gościnny, dzięki uprzejmości kancelarii radcowskiej, która specjalizuje się w prawie morskim i we wszystkich prawnych zagadnieniach związanych z problemami marynarzy  i ich rodzin.

Temat bardzo istotny dla nas, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu na morzu. Spływa do mnie sporo zapytań związanych właśnie z oszustwami. Dlatego poprosiłam kancelarię o artykuł na ten temat. Oczywiście stworzony został specjalnie dla nas, czytelników bloga Żona Marynarza.

Mogę Was również zapewnić, że radca prawny Mateusz Romowicz będzie gościem Spotkania Dla Kobiet Marynarzy 8 w Rewie 18 listopada (szczegóły wkrótce na blogu i FB ).

lm-banerek-obsluga

 

 

Jak pseudoagencje oszukują marynarzy i ich rodziny?

 Branża morska, a co za tym idzie rynek pracy dla marynarzy przeżywa wzloty i upadki. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Niezmiennym jednak pozostaje fakt, iż poszukując zatrudnienia marynarze korzystają z usług agencji zatrudnienia. Niestety coraz częściej dochodzą do Kancelarii pośrednie sygnały, a także marynarze bezpośrednio kierują zapytanie do Kancelarii o sprawdzenie, czy dana agencja zatrudnienia (lub też pracodawca zagraniczny) w ogóle istnieje, czy dana firma jest godna zaufania oraz czy warunki, które oferuje są zgodne z prawem. Częstokroć weryfikacja takich podmiotów prowadzi do jednego wniosku: coraz więcej podmiotów próbuje oszukać marynarzy. Niniejsza publikacja poświęcona jest właśnie temu zjawisku. Postaramy się krótko omówić najbardziej typowe i popularne przykłady próby oszustw, których ofiarami padają marynarze i ich rodziny. (więcej…)

Czytaj dalej

1

1825

MARYNARSKIE SPRAWY. Czyli zadaj pytanie, rzuć temat, na którym ci zależy.

Inne, Kobieta, Magazyn, Mężczyzna, Na poważnie, Na wesoło, Porady prawne i finansowe, Rodzinnie, Sex, Spotkania i nasze działania, Uncategorized

Sierpień 5, 2017

Zaczynam taką małą, swoja prywatna akcję. Coraz częściej piszecie mi swoje przemyślenia i to, o czym chcecie przeczytać na blogu. To fantastyczne!!! (więcej…)

Czytaj dalej

untitled-design-4

4316

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE DLA ŻONY/PARTNERKI MARYNARZA.

Gościnnie, Magazyn, Na poważnie, Porady prawne i finansowe, Uncategorized

Czerwiec 3, 2017

W ostatnim czasie dostałam sporo zapytań o pełnomocnictwa. Jakie najlepiej i co powinno w nich być? Stwierdziłam, że wpis musi być mocno merytoryczny aby mógł odpowiedzieć na wasze pytania. Poprosiłam zaprzyjaźnionych z nami doradców bankowych – Mirosława i Mariusza, i oczywiście otrzymałam odpowiedź. Sama posiadam takie pełnomocnictwo i wiem, że jest niezbędne przy takim trybie życia. Można wiele spraw załatwić. Oczywiście najbardziej przydaje się do tematów związanch z kredytem. Te z reguły ciągną się długo, i jakąś część albo większość tego całego zamieszania załatwiamy same.


Pełnomocnik działa na rzecz i w imieniu mocodawcy.

*Rozważając zagadnienia związane z pełnomocnictwem do działania za kogoś innego należy zacząć od podstawowych acz niezbędnych definicji.

 

Pełnomocnictwo – Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

 

Pełnomocnik – osoba zastępująca nas przy jakiejś czynności. Pełnomocnik może nas zastępować przy zawieraniu umowy, w sprawach urzędowych a także przed sądem (nie każda osoba). Ustanowienie pełnomocnika może być przydatne gdy sami nie mamy czasu na dokonanie czynności prawnej, brak nam stosownej wiedzy lub gdy sami nie możemy jej dokonać bo mamy zaplanowany w tym czasie wyjazd służbowy bądź wypoczynkowy.

Mocodawca – osoba udzielająca pełnomocnictwa, za którą działać ma pełnomocnik. (więcej…)

Czytaj dalej